Miha Rekar bio photo

Miha Rekar

πŸ‘¨β€πŸ’» Software Developer
πŸŽ™οΈ Podcaster
πŸ•΄ International Speaker
πŸ‘¨β€πŸ« RubySlovenia organizer
β˜•οΈ Home Barista
πŸƒ Marathon Runner
πŸ“· Event Photographer
πŸ“– Aspiring Stoic
πŸ¦„ Special

Email Twitter Github Facebook LinkedIn Instagram Stackoverflow Speaker Deck Foursquare Youtube Soundcloud

If you are like me and have multiple computers with spotty internet connection this happens all the time. #Warning: This will delete your conflicted copies

If you are not sure about deleting them, DON’T

find ~/Dropbox/ -path "*(*'s conflicted copy [0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]*" -exec rm -f {} \;

If you just want to find out about your conflicted copies, then run this:

find ~/Dropbox/ -path "*(*'s conflicted copy [0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]*" -print