Miha Rekar bio photo

Miha Rekar

πŸ‘¨β€πŸ’» Software Developer
πŸŽ™οΈ Podcaster
β˜•οΈ Home Barista
πŸƒ Runner
πŸ“· Photographer
πŸ“– Aspiring Stoic
πŸ¦„ Incurably Curious

Email Instagram Github LinkedIn

All Posts

2024

2023: Year in Review

A year of introspection and action: Building, running, reading, and reconnecting with the real world. 🌿

2023

2022

2021

2021: Year in Review

It's weird to write this in the middle of a pandemic, but I somehow feel this was the best year yet. πŸ₯°

2020

2020: Year in Review

Let’s get this out of the way: 2020 was a weird year. Yet strangely fulfilling for me. πŸ€”οΈ

Back Up Your Backups

Can your backups handle a single drive failure? What about two? Three? Four in a span of just over a month?

2019

2018

Journaling

In order to further practice stoic philosophy I started journaling with Day One and Workflow.

2017

Running Gear

I often get asked what I run with so why not blog about it

2016

2015

Pebble Time & iSmoothRun FTW

I recently received my Pebble Time. I love it. Also recently I discovered iSmoothRun. I love that too. I'll explain why you should too.

2014

2013

FooBar Rant

I hate FooBar examples. There, I've said it.