Miha Rekar bio photo

Miha Rekar

πŸ‘¨β€πŸ’» Software Developer
πŸŽ™οΈ Podcaster
πŸ•΄ International Speaker
πŸ‘¨β€πŸ« RubySlovenia organizer
β˜•οΈ Home Barista
πŸƒ Marathon Runner
πŸ“· Event Photographer
πŸ“– Aspiring Stoic
πŸ¦„ Special

Email Twitter Github Facebook LinkedIn Instagram Stackoverflow Speaker Deck Foursquare Youtube Soundcloud

We all know what it is and we all should use it. Oh, and GitHub supports it now too. The problem is the de-facto app used for TFA - Google Authenticator. This thing is so bad that even Google doesn’t trust it:

Picture

This is not an ad but I just found out about Authy and it’s awesome and you should use it!

Bonus: They have a ton of developer resources on how to implement TFA in your app(s). And if you’re using some of the most popular frameworks/languages, they also provide libraries on GitHub.